0:22
Occupational Therapy - 1 of 4

Occupational Therapy

Deanna Elias describes occupational therapy and its benefits to patients.

Occupational Therapy

0:22
Occupational Therapy
0:35
Specialties, Examples of Occupational Therapy
0:44
Specific Work in Outpatient
0:44
Physical and Occupational Therapy Partnership

Standard Therapies

Rehabilitation & Physical Therapy

INTEGRIS Jim Thorpe Rehabilitation